Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN - AFDWINGBAARHEID

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor de relaties tussen enerzijds, Mevrouw PEIRS C., in haar hoedanigheid van oprichter van een onderneming natuurlijk persoon, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0671.463.296,  hierna vermeld als « ShoeRise » en, anderzijds, haar Klanten, natuurlijke personen of rechtspersonen.

 

 1. Tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld door ShoeRise, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing zonder enige beperking noch uitzondering op alle offertes en overeenkomsten afgesloten in het kader van de commerciële activiteiten van ShoeRise.

 

 1. De toepassing van deze Algemene Voorwaarden vormt een doorslaggevende voorwaarde van de toestemming van ShoeRise. De goedkeuring van de gehele of gedeeltelijke prijsofferte door de Klant of de bevestiging van een bestelling, brengt een algehele en daadwerkelijke aanvaarding van de Algemene Voorwaarden door de Klant met zich mee. De Algemene Voorwaarden  hebben voorrang en zijn overheersend - op eventuele eigen algemene voorwaarden van de Klant.

 
ARTIKEL 2. BESTELLINGEN EN OFFERTES

 1. Het afspringen van verkennende gesprekken en voorafgaand overleg, waarin ShoeRise adviezen heeft verstrekt aan de Klant of haar expertsie heeft gedeeld, geeft ShoeRise recht op een forfaitaire vergoeding.

 

 1. Tenzij anders uitdrukkelijk vermeld, zijn de offertes opgesteld door ShoeRise geldig gedurende een periode van 10 werkdagen. Ze vervallen wanneer die periode verstreken is.

 

 1. De overeenkomst is afgesloten vanaf het moment waarop de Klant zijn goedkeuring geeft over het geheel of een gedeelte van de offerte die een schatting van de prijs inhoudt.

 

 1. De prijzen aangeduid in de – aan de Klant voorgelegde – offerte, hebben enkel betrekking op de omschreven dienstverlening, met uitsluiting van elke andere prestatie.

 

 1. De prijsofferte vormt een schatting van de prijs voor de gevraagde dienstverlening zonder voorspelling van de reëel gepresteerde tijd. De uitvoeringstermijnen in de offerte zijn indicatief.

 

 1. De offerte is opgesteld op basis van de door de Klant verschafte informatie. In geval van wijziging van de gewenste prestaties, is het ShoeRise toegestaan de prijs hieraan aan te passen.

 

 1. De annulatie van de bestelling door de Klant na goedkeuring van het geheel of een gedeelte van de prijsofferte, geeft in geen geval aanleiding tot terugbetaling van reeds betaalde sommen of voorschotten. ShoeRise behoudt zich het recht om de reeds vervulde prestaties op het moment van de annulatie te factureren, en dit, indien nodig, door middel van een forfaitaire vergoeding.

 
ARTIKEL 3. VOORSCHOT - PRIJS

 1. Bij de offerte kan een voorschot geëist worden.

 

 1. Op alle prijzen zijn BTW en belastingen van toepassing. Elke verhoging van BTW of nieuwe heffing, die van kracht gaat in de periode tussen het tijdstip van de bestelling en het uitvoeren van de dienstverlening is ten laste van de Klant.

 

 1. De prijzen zijn uitgedrukt in Euro.

 

ARTIKEL 4. BETALING – WANBETALING - EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld door ShoeRise, zijn de facturen contant te betalen ten laatste binnen de 30 dagen na de verzenddatum ervan.

 

 1. Elke factuur die niet betaald is op de uiterste betaaldatum heeft een nalatigheidsintrest van 12 % per jaar tot gevolg, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Voor de Klanten die als consumenten zijn beschouwd krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen, berekent ShoeRise een nalatigheidsintrest op basis van de wettelijk geldende rentes. ShoeRise heeft het recht haar dienstverlening op te schorten bij wanbetaling.

 

 1. Elke herinnering verstuurd naar de Klant die de totaliteit van de factuur niet is nagekomen, kan hem gefactureerd worden aan 10,00 € per verzending.

 

 1. ShoeRise behoudt zich het recht voor niet in te gaan op een bestelling van een Klant die de betaling van een voorafgaande bestelling gedeeltelijk of volledig niet is nagekomen of met wie er een betalingsgeschil lopende is.

 

 1. ShoeRise behoudt het eigendomsrecht van de producten, modellen, prototypes en materialen tot op het moment van volledige betaling van de prijs, in hoofdsom, de interesten en de kosten. Voorgaande bepaling belet niet het overdracht van risico’s aan de Klant voor het verlies, diefstal, vernietiging of waardevermindering van producten, modellen, prototypes en materialen, bij levering of transport.

 

ARTIKEL 5. INTELECTUELE EN INDUSTRIELE EIGENDOM

 1. Het geheel van de overeenkomsten tussen ShoeRise en de Klant zijn beschermd door de wetgeving met betrekking tot de bescherming van intellectuele en industriële eigendom, meer bepaald door het auteursrecht, maar ook door het merkenrecht en het tekeningen- en modellenrecht.

 

 1. De reproductie, publiekelijke communicatie, aanpassing, representatie, kopie, of het gebruik, volledig of gedeeltelijk, van ontwerpen, prototypes, modellen, tekeningen, patronen, foto’s, commerciële namen, initialen of logo’s van ShoeRise, voor welk doeleinde ook, in het bijzonder commercieel, in welke vorm ook, is formeel verboden zonder het voorafgaandelijke en schriftelijke akkoord van ShoeRise. Het niet respecteren van het bovengenoemde verbod vormt een inbreuk aan intellectuele eigendomsrecht (i.a. namaak) die de inbreukmaker burgerlijkrechtelijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk stelt.

 

 1. ShoeRise behoudt de totaliteit van haar eigendomsrechten op creaties, producties en ontwerpen, zolang er geen licentie- of verkoopovereenkomst van een gedeelte of het geheel van deze rechten afgesloten is met de Klant.

 

ARTIKEL 6. RECLAME EN SOCIALE MEDIA

 1. ShoeRise behoudt zich het recht om het geheel van haar producties, creaties of projecten, ontwikkeld in het kader van een bestelling of een contractuele relatie met een Klant, openbaar te maken en/of te publiceren, onder meer door te posten op het web en sociale media.

 

 1. Indien een Klant wenst dat de samenwerking met ShoeRise confidentieel blijft, moet dit het onderwerp uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst die een billijke vergoeding voorziet ten gunste van ShoeRise.

 

ARTIKEL 7. WAARBORGEN EN VERANTWOORDELIJKHEID

 1. ShoeRise verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om haar klanten een hoge kwaliteit van diensten te verlenen.

 

 1. Evenwel, indien de Klant vermoedt dat hij het recht heeft bezwaar aan te tekenen tegen de kwaliteit van de diensten geleverd door ShoeRise of het bedrag van een factuur betwisten, moet hij dit, op straffe van verval, schriftelijk (per e-mail of brief) doen en ten laatste binnen de 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de factuur. Bij het niet naleven van deze voorwaarden (zowel qua termijn als vorm), vervalt de mogelijkheid voor de Klant om bezwaren te uiten.

 

 1. In ieder geval is de verantwoordelijkheid van ShoeRise beperkt tot het bedrag van de prijs gefactureerd aan de Klant, met uitsluiting van elke andere kost in het bijzonder transportkost.

 

 1. Indien, in een stadium volgend op de bestelling, meer bepaald tijdens het ontwikkelings- of ontwerpproces of tijdens de productie, ShoeRise of de fabrikant vaststellen of ontdekken dat er technische beperkingen zijn waardoor een wijziging van materiaalkeuze of onderdelen, een aanpassing van het prototype, de patronen of het initiële ontwerp noodzakelijk is, is de Klant verplicht het advies van ShoeRise of de fabrikant te volgen. In geen geval kan ShoeRise eraan gehouden worden de initiële bestelling uit te voeren. De Klant zal de keuze hebben om, ofwel de aanbevelingen en het advies van ShoeRise of de fabrikant op te volgen, ofwel het gedeelte van de bestelling waarop de wijziging van toepassing is te annuleren. Zeer uitzonderlijk en onder door ShoeRise aanvaarde en geschreven voorwaarden, kan de Klant kiezen om de oorspronkelijk voorziene bestelling te laten uitvoeren. In dit geval gebeurt dit op risico en voor de rekening van de Klant en met uitsluitsel van enige verantwoordelijkheid vanwege ShoeRise, en moet de Klant de meerprijs en eventuele bijkomende kosten  dragen.

 

 1. De producten, modellen, prototypes en materialen geleverd door ShoeRise reizen en verplaatsen zich op volledig risico van de Klant, hierbij inbegrepen het transport tussen ShoeRise en de fabrikant en/of de leverancier.

 

 1. In geen enkel geval kan ShoeRise verantwoordelijk gehouden worden voor gebreken, vertraging of niet-nakoming door de fabrikant of leverancier belast met de productie van prototypes of producten. ShoeRise treedt slechts op als tussenpersoon tussen de fabrikant en/of leverancier en de Klant, bij gebreken is de fabrikant en/of de leverancier de enige verantwoordelijke ten opzichte van de Klant. Er bestaat een onafhankelijke overeenkomst tussen de Klant en de fabrikant en/of de leverancier.

 

ARTIKEL 8. OVERMACHT

 1. Geen van de Partijen kan verantwoordelijk gehouden worden voor het geheel of gedeeltelijk niet-nakomen van diens verplichtingen, indien dit niet-nakomen te wijten is aan onvoorzienbare omstandigheden of  het voorvallen van een wezenlijk aspect van overmacht, zoals met name en zonder dat deze lijst beprekend zou zijn, in geval van oorlog,  oproer, opstand, onderbreking van vervoer, import- of exportproblemen, staking, lock-out, schaarste, tekort aan grondstoffen, brand, aardbeving, storm, cycloon, overstroming, blikseminslag, of andere natuurrampen.

 

 1. De Partijen komen overeen dat ze zo spoedig mogelijk met elkaar afstemmen ten einde samen een regeling te treffen over het uitvoeren van de bestelling tijdens de duur van de toestand van overmacht.

 
ARTIKEL 9. TOEPASBAAR RECHT – BEVOEGDE RECHTBANKEN

 1. Alle overeenkomsten tussen ShoeRise en haar Klanten zijn enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving.

 

 1. Bij geschil, zijn enkel de rechtbanken van het juridisch arrondissement waarin zich de maatschappelijke zetel van ShoeRise (Patershoek 5, 9100 Sint-Niklaas) bevindt, bevoegd.